bewegend leren                         plezier                                 ontdekken


Werkwijze

Kinderfysiotherapie is anders dan gewone fysiotherapie. Een kind is in ontwikkeling en je wilt die ontwikkeling stimuleren. Dat gebeurt door middel van tips en adviezen hoe jullie als ouder/verzorger je kind kunnen ondersteunen.

Bij het eerste bezoek wordt geprobeerd om het kind wat op zijn gemak te stellen en te laten wennen aan de ruimte. De ouder(s)/verzorger(s), die altijd bij het onderzoek aanwezig zijn, vullen vooraf een oudervragenlijst in over onder meer de klachten, voorgeschiedenis en het gedrag. Hierdoor wordt de hulpvraag duidelijk en hoeft er zo min mogelijk over het kind te worden gepraat waar het bij is.

In eerste instantie wordt er gekeken naar het bewegen van je kind en naar het gedrag. Het kind wordt geobserveerd, er worden vragen gesteld en er worden testen gedaan. Soms wordt de ouders gevraagd om extra vragenlijsten in te vullen. Dit om vast te stellen wat er aan de hand is. Vervolgens worden de bevindingen met de ouders en het kind, afhankelijk van de leeftijd, besproken. Soms is een eenmalig advies al voldoende en soms is een behandeling nodig.

Het behandelplan wordt met de ouders besproken en zo nodig met andere vakdisciplines of leerkrachten. Allemaal in overleg met jullie als ouder. Er worden doelen afgesproken waar met uw kind aan gewerkt gaat worden. Deze doelen zijn functioneel en gericht op het niveau van het kind.

Behandeling                                                                                                      

Belangrijk in de behandeling is plezier hebben in bewegen!

De behandeling zal in het algemeen gegeven worden in het bijzijn van ouders en/of verzorgers. Zo krijgen zij ook een goed inzicht in de problemen van hun kind en hoe we samen het kind het beste kunnen helpen.

Kinderen van nul tot twee jaar worden meestal thuis behandeld. Ze zijn dan in hun eigen, vertrouwde omgeving. Daarnaast zijn dan alle (verzorgings-)spullen aanwezig om ouders gerichte adviezen te kunnen geven voor de thuissituatie. Oudere kinderen worden over het algemeen in de praktijk behandeld. De praktijkruimte is uitgerust met materialen die geschikt zijn voor alle leeftijden. Soms is er een reden om een kind in een dagverblijf of bijvoorbeeld op school te behandelen. Hierover worden in overleg met ouders, school of groepsleiding afspraken gemaakt.

Bij meer uitgebreider problematiek kan er (in overleg) contact worden gezocht met andere betrokken disciplines. En desnoods kan er ook doorverwezen worden voor nader onderzoek. Ook dat gaat altijd in overleg.

Verslaglegging                                                                                                      

Er wordt altijd een verslag naar de huisarts gestuurd en in geval van een verwijzing ook naar de verwijzer. Regelmatig wordt er geëvalueerd en worden testen herhaald. Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt wordt er een eindverslag geschreven voor de huisarts en eventuele andere betrokkenen. Dat gaat altijd in overleg en ouders krijgen altijd een kopie van het verslag.


                    speels                                                  plezier